Doelstelling

Bij Boost wordt vanuit verschillende expertisegebieden toegewerkt naar één doel: “terug naar school”. Bij het verlaten van Boost hebben de kinderen en het gezin de ‘tools’ om te functioneren binnen de school en de samenleving. Dit betekent dat de (sociale) vaardigheden, het welbevinden, het zelfvertrouwen en het vertrouwen in het schoolsysteem zijn gegroeid. Op didactisch gebied hebben de leerlingen de minimale doelen behaald om een goede aansluiting te hebben met de (passende) onderwijsplek. Door specialistische behandeling zijn de psychische klachten verminderd. Daarnaast is het gezin sterker geworden: ouders hebben inzicht in de protectieve en belemmerende factoren. Zij kunnen hun kind op de juiste manier ondersteunen bij het naar schoolgaan en bij de voorbereiding op een plek in de maatschappij.

Maatwerk op vier domeinen

De kern en daarmee de kracht van de tussenvoorziening is gelegen in een integraal aanbod op vier domeinen, op één locatie, vanuit één plan en met maar één doel: “(weer) terug naar school”. Stichting Elan verzorgt de “oefenschool” en Youké verzorgt de behandeling en de gezinsbegeleiding. Gezamenlijk zullen de “doelgerichte dagactiviteiten” vormgegeven worden. De begeleiding op alle vier de domeinen kan afwisselen en overlappen: er wordt maatwerk geleverd om het centrale doel te bereiken.

Domein onderwijs:

De “onderwijs-oefenplek” is op maat en passend voor elke leerling. Er wordt een onderwijssetting geboden waar je je vaardigheden mag oefenen. Didactiek is in eerste instantie een middel en geen doel op zich. De hoeveelheid onderwijstijd en didactiek zal een steeds groter aandeel krijgen. Zodra er weer een schoolgang is, wordt er gezamenlijk gekeken wat een passende onderwijsplek is en wordt (begeleid) terugkeer weer een realiteit.

Domein gezinsbegeleiding:

Dit domein is een onmisbaar element. Bij leerlingen die zijn vastgelopen op school is het thuissysteem vaak ook ontregeld. Wij gaan werken aan het vergroten van gevoelens van competentie bij ouders in het begeleiden van hun kind. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van het gezin en hun netwerk. We kunnen ouders opvoedondersteuning bieden en betrekken ze nauw bij de schoolgang.

Domein behandeling / psychiatrie:

Specialistische behandeling is nodig omdat veel leerlingen die thuiszitten psychosociale of psychiatrische problematiek hebben. Onder behandeling verstaan we het behandelen van de (onderliggende) psychiatrische problematiek die het naar school gaan dusdanig belemmeren, dat het niet lukt om deel te nemen in het onderwijs. Behandeling is zo intensief als nodig. De behandeling wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijs en de doelgerichte dagactiviteiten en indien nodig individueel gegeven.

Domein doelgerichte dagactiviteiten:

Door het aanbieden van doelgerichte activiteiten (zoals b.v. koken, sporten, techniek, creatief, etc.) krijgt de leerling, die nog weinig druk vanuit het domein onderwijs aan kan, toch een duidelijke dagstructuur. De leerling leert hierdoor weer naar school te gaan (o.a. op tijd op te staan, houden aan regels en plannen). Tijdens de doelgerichte activiteiten wordt er met name gewerkt aan het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden (o.a. samenwerken, grenzen aangeven, omgaan met emoties). Op deze manier kan er vanuit een andere invalshoek toch gewerkt worden aan de eerste stap richting terugkeer naar onderwijs.

Toeleiding

De toeleiding zal altijd via de thuiszitterscoördinatoren van het samenwerkingsverband en de gemeente lopen. Wanneer Boost het meest passend lijkt, zal in een multidisciplinair overleg (MDO) gezamenlijk gekeken worden of de leerling tot de doelgroep van Boost hoort. Een MDO vindt plaats op verzoek van de school van herkomst, waarbij ouders, samenwerkingsverband, gemeente, Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en Boost aan kunnen sluiten. Voor een plaats bij Boost is een arrangement van het SWV en een beschikking van de gemeente nodig.